Dnes je středa 26. červen 2019
Služby

Jsme držiteli oprávnění k provádění technických prohlídek pro kategorie vozidel:

M1 - osobní automobily do obsaditelnost 9 osob
N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
L - motocykly
O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

T - traktory
OT1-OT4 - přípojná vozidla za traktory


Prováděné prohlídky: V těsné blízkosti naší stanice se nachází Stanice měření emisí, která Vám zajistí změření emisí Vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce vozidla.

podrobnější popis pro žadatele:

• Pravidelná technická prohlídka - podle zákona č. 56/2001 Sb.o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je každý provozovatel vozidla povinen provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla.STK provede tuto prohlídku, vypracuje protokol ,vyznačí datum platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepí kontrolní nálepku na registrační značku (dříve SPZ) vozidla. Provádí se v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Žadatel o pravidelnou technickou prohlídku předloží tyto doklady:

- technický průkaz vozidla (originál)
- osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
- protokol o měření emisí


Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel naleznete zde

• Evidenční kontrola - je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem na vozidle. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný při přihlášení vozidla do registru vozidel (při koupi ojetého vozu, nebo změně provozovatele vozidla) a při změně identifikačních znaků.

Žadatel o evidenční kontrolu předloží tyto doklady:

- technický průkaz - originál a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

• Technická kontrola na žádost zákazníka - je technickou prohlídkou provedenou v plném, nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku tecnické prohlídky do technického průkazu vozidla.

• Opakovaná technická prohlídka - provádí se pokud na vozidle při pravidelné technické prohlídce byla zjištěna vážná, nebo nebezpečná závada. Do 30 kalendářních dnů od pravidelné technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se závada vyskytla. Po uplynutí více jak 30 dnů se provádí v plném rozsahu.

• Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla - týká se dovezených vozidel ze zahraničí, která nebyla dosud registrovaná v ČR. Provádí se v plném rozsahu. STK provede celkovou technickou kontrolu a kontrolu všech dokladů a vypracuje protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě s rozšířenou působností.

doklady nutné pro provedení kontroly:

- doklad o technické způsobilosti vozidla vydaný jiným státem nebo jeho ověřenou kopii tj. nejčastěji technický průkaz ze země původu vozidla
- doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu